Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Corda Pia

Treść


Ruch Pasterzy Nowego Serca “CORDA PIA”

Jest takie miejsce w Beskidzie Żywieckim, gdzie w sposób szczególny Najświętsza Maryja Panna upodobała sobie prowadzić wiernych do swego Syna Jezusa Chrystusa. Miejscem tym jest niewielka wioska Rychwałd wraz z malowniczo położonym Sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej. Sanktuarium prowadzone od 1946 roku przez franciszkanów krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych przeżywało 17. lipca 2005 roku uroczystość 40-lecia koronacji cudownego obrazu koronami papieskimi. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez miejscową wspólnotę wiernych powstała piękna idea modlitwy wstawienniczej za kapłanów i pomocy im na drodze uświęcenia. Natchniona myśl przekazywana z serca do serca zrodziła Ruch Pasterzy Nowego Serca “CORDA PIA”.

“CORDA PIA” (czyli pobożne serca) jest ruchem katolickim do którego mogą przynależeć chrześcijanie wszystkich stanów: świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni. Każdy członek ruchu zachowuje własną tożsamość, nie musi zmieniać swojego zaangażowania w świecie ani powołania jakim go Pan Bóg obdarzył. Świeccy pozostają w swoich rodzinach, dalej podejmują pracę zawodową i społeczną, a także mogą przynależeć do innych instytucji, ruchów i wspólnot kościelnych. Osoby konsekrowane pozostają w swoich zakonach czy zgromadzeniach, żyją własnym charyzmatem i służą nadal Kościołowi świętemu w sposób określony przez swych przełożonych. Kapłani diecezjalni jak i zakonni pozostają w swoich jurysdykcjach oraz pełnią wyznaczone przez ordynariuszy posługi.
Co zatem nowego wnosi w rzeczywistość Kościoła katolickiego ruch “CORDA PIA” i co jest jego istotą?

Członkowie ruchu zachowując swój status społeczny odkrywają i pogłębiają przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej własne kapłaństwo tak powszechne jak i hierarchiczne. Wpatrzeni w Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana starają się być coraz bardziej odpowiedzialni za otrzymany dar kapłaństwa, a także “nosić” w swoich sercach i w codziennej modlitwie przed Bogiem tych, do których zostali posłani oraz tych, którzy są duchowymi braćmi wezwanymi do posługi pasterskiej przez sprawowanie sakramentów świętych, głoszenie słowa Bożego i podejmowanie różnorakich dzieł wewnątrz kościelnych jak i na zewnątrz wspólnoty kościelnej.

W praktyce świeccy oraz osoby konsekrowane z nową świadomością i troską wypełniają odpowiedzialne zadanie opieki duchowej nad kapłanami, którzy z natury swojego powołania są wystawieni na szczególne oddziaływanie zła. Najpiękniejszym wyrazem tej troski jest podejmowane zobowiązanie codziennej modlitwy za konkretnego kapłana, które trwa przez całe życie wstawiennika. Członkowie ruchu modlą się za kapłanów do niego należących i za tych, którzy takiej przynależności nie zgłosili. Intencją ruchu jest bowiem to, aby każdy kapłan żyjący na świecie miał swojego wstawiennika czyli siostrę lub brata w wierze, który przed Panem będzie wypraszał potrzebne łaski związane z jego życiem kapłańskim i apostolskim. Wstawiennik taki, w wielkiej wolności, ofiaruje się codziennie odmawiać w intencji powierzonego mu z imienia kapłana koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz krótką modlitwę zanoszoną do Boga przez wstawiennictwo Maryi Matki Kapłanów. Kapłan, który zostaje otoczony szczególną duchową troską wstawiennika zostaje mu przydzielony przed Najświętszym Sakramentem na zasadzie losowania, co odbywa się w centrali ruchu w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Do Ruchu Pasterzy Nowego Serca “CORDA PIA” przynależą również kapłani diecezjalni i zakonni, którzy pragną odpowiedzieć na papieskie wezwanie zawarte w wielkoczwartkowym liście do kapłanów z 2000 roku. W liście tym papież Jan Paweł II zachęca wszystkich kapłanów do gorliwego wypełniania zadań jerozolimskiego Wieczernika oraz wzywa do wytrwałej i jak najczęstszej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przez gorliwą celebrację Eucharystii oraz adorację Chleba Eucharystycznego kapłani przynależący do ruchu pragną odnowić swoje serca, by były one coraz bardziej napełnione miłością do Syna Bożego i Jego Matki oraz do każdego człowieka, którego Bóg stawia na ich drodze życia. Wierząc w Boga-Miłość, nie można inaczej jak z sercem napełnionym miłością wypełniać święte i prawdziwe kapłańskie posłannictwo. Nadto przez posłuszeństwo swoim przełożonym oraz szacunek okazywany wobec braci w kapłaństwie członkowie ruchu starają się ukazywać wzór miłości braterskiej do której wezwany jest każdy prezbiter.
W tych podstawowych zobowiązaniach ukryta jest duchowa siła przeobrażająca serca braci w kapłaństwie hierarchicznym. Nowe serce to żywe serce. Serce gotowe ofiarować siebie każdemu wezwaniu Boga dla budowania Królestwa Bożego i wyzwalania z kajdan zła.
W praktyce kapłani przynależący do ruchu, świadomi duchowego wstawiennictwa wielu gorących serc braci i sióstr w wierze, jednocząc się z nimi w duchowej misji uświęcania świata, jak najczęściej podejmują osobistą adorację Najświętszego Sakramentu (przynajmniej pół godziny w ciągu dnia) oraz z miłością i pokorą stają przy ołtarzu Chrystusowym, aby gorliwie celebrować Ofiarę Zbawienia. Są również zaproszeni do tego, by w swej posłudze wobec wiernych na pierwszy plan wysuwać postawę cierpliwego i napełnionego zrozumieniem słuchania oraz ochotnego niesienia pomocy duchowej wszystkim potrzebującym.

Istotą ruchu “CORDA PIA” jest odnowa serc kapłańskich przez upodobnienie ich do Serca Jezusowego, uświadomienie świeckim i osobom konsekrowanym wartości kapłaństwa powszechnego i współodpowiedzialności za kapłaństwo hierarchiczne oraz niesienie duchowej pomocy tym wszystkim, którzy wezwani przez Boga do służby w Kościele świętym pragną gorącym sercem wypełniać Chrystusowe posłannictwo Dobrego Pasterza. Dziełu temu patronuje Matka Boża Rychwałdzka oraz Sługa Boży papież Jan Paweł II.
Każdy kto czuje się wezwany do misji uświęcania świata przez włączenie się w Ruch Pasterzy Nowego Serca “CORDA PIA” może zgłosić swoją gotowość pisząc na adres:
Ruch CORDA PIA
ul. Franciszkańska 10
34-322 Rychwałd
(Do pisemnego zgłoszenia włóż znaczek i kopertę ze swoim adresem)

Promotor ruchu o. dr Bogdan Kocańda OFMConv

40024