Przejdź do treści
Jan Paweł II 18 rocznieca śmierci
Jan Paweł II Wielki
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Wiara

Przejdź do treści

Wydarzenia

Niepokalana w centrum walki zła i dobra

Treść


Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć... Ostateczne zwycięstwo miłości dokonało się na krzyżu. Pan Jezus pokonał śmierć i grzech. Serce Jezusa - gorejące ognisko miłości - "spaliło" wszelkie zło. Natomiast walka zła z dobrem trwa. Zły duch, mimo iż został ostatecznie pokonany, wciąż próbuje i czyha, by zwieść człowieka i pozbawić go radości wiecznej, której sam siebie pozbawił.
Nie chciałeś Jej czci oddać. I jak przez Nią wtrącony zostałeś do piekła, tak przez Nią zostanie zmiażdżona twoja pyszna głowa, przez Nią będziesz musiał uciekać z każdej duszy, która Ją czcić zacznie... Szczególnym zagrożeniem dla jego planów jest Niepokalana, albowiem gdzie Ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprasza - pisał św. Maksymilian. Zapowiedź Matki Odkupiciela była najwyższą pociechą dla ludzi, a dla szatana oznaczała klęskę.

Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo Jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty będziesz czyhał na Jej piętę. Maryja jest w samym centrum walki ze złem, której zwycięstwo jest już zagwarantowane przez mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. W realizacji Bożych planów Niepokalane Poczęcie odsłania się jako zwycięstwo i ostateczne pokonanie zawiści złego ducha. Dlatego wszędzie, gdzie pojawia się miłość do Matki Zbawiciela i duch całkowitego oddania się Jej, wzmaga się działanie zła. Obecność Maryi w duszy Jej oddanej drażni złego ducha i wzbudza jego nienawiść, ponieważ zapowiada i ogłasza ostateczne zwycięstwo Chrystusa.
Zwycięstwo Chrystusa najdoskonalej objawia się w Maryi. Łaska odkupienia, której Matka Boża dostąpiła w sposób uprzedzający, ukazuje nam nie tylko nieogarnioną przez umysł ludzki wszechmoc Boga, ale Jego miłość miłosierną do stworzenia, na szczycie którego stoi Maryja. Podczas drogi krzyżowej Pan Jezus mógł, oprócz cierpienia i okrutnej męki, przeżywać także radość ze zwycięstwa Bożej miłości w Niepokalanej. Oczami oglądał owoce swej męki i śmierci w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia.
Zwycięstwo Chrystusa odnosi się najpierw do Maryi, a potem do każdego człowieka. Pan Bóg jakby chciał nam pokazać, że przez mękę i śmierć swego Syna dostępujemy - patrząc na Maryję - powrotu do swego pierwotnego powołania sprzed grzechu pierworodnego, który pojawił się przez zawiść złego. W Maryi - jako stworzeniu - w sposób najdoskonalszy ostatecznie zwyciężyła Miłość z krzyża. W Niepokalanej możemy kontemplować nasze przeznaczenie do dziedzictwa niezniszczalnego, niewiędnącego, niepokalanego, czyli do dziedzictwa miłości Bożej.

Zwycięstwo Chrystusa dla Niepokalanej jest także objawieniem miłości Boga do człowieka takiego, jakim jest. Od grzechu i słabości potężniejsza była Miłość, która na krzyżu wchłonęła wszelkie zło i spaliła je w płomieniach Bożego Miłosierdzia. Bóg objawił potęgę swojej miłości do stworzenia w Niepokalanym Poczęciu Maryi. Prawda ta jest dla nas najwspanialszą nowiną o Bożej miłości, która jedynie jest twórcza.

Największe zwycięstwo miłości

Niepokalane Poczęcie jest największym zwycięstwem miłości Trójcy Świętej do człowieka. W tej tajemnicy poznajemy jak Trójca Święta nas kocha i jak bezkompromisowa jest miłość Boga do człowieka. Bóg stwarza nas na swój obraz i podobieństwo i nic nie może zmienić Jego planu - ani zawiść diabła, ani grzeszność człowieka, bo jedno i drugie zwycięża miłością z krzyża objawioną w Niepokalanym Poczęciu.
Miłość Ojca posyła na świat Syna, który zamieszkuje pod Sercem Maryi, stworzonym na obraz i podobieństwo Bożej miłości, czyli wolnym od zmazy grzechu. Dokonuje się to mocą Ducha Świętego. Miłość Trójcy Świętej ukierunkowana jest na człowieka i wszystko na ziemi jest ze względu na niego. Bóg stworzył dla człowieka cały świat, zawierał z nim przymierza miłości, przygotowując go na przyjście swojego Syna. A gdy nadeszła pełnia czasu, spod Serca Maryi posłał Go do stworzenia słabego, aby się z nim zjednoczyć w miłości. I to zjednoczenie z woli Trójcy dokonuje się najpierw w Niepokalanym Poczęciu, gdzie zwyciężyła miłość Trójcy Świętej do stworzenia i miłość stworzenia do Trójcy. To zjednoczenie wskazuje człowiekowi drogę do zbawienia, którą jest miłość. Ideałem jej pozostaje Niepokalane Serce Maryi.

Nadzieja miłości

Niepokalane Serce Maryi jest jedyną nadzieją i szkołą miłowania Boga tak, jak On pragnie być kochany przez swoje stworzenie. Niepokalana pokazuje, jak żyć, aby życie każdego człowieka stawało się taką miłością, jaką pragnie być ukochany Pan Bóg. I dlatego uczynił Pan Bóg Serce Maryi zdolne zmienić świat Jego miłością.
Odwzajemniona miłość pragnie obdarowywać ukochaną osobę samym dobrem. Najdoskonalej odwzajemniamy się Bogu miłością przez Serce Niepokalanej. W zamian zostajemy obdarowywani, na wzór Maryi, wszystkimi łaskami, jakie tylko dusza, duch i ciało zdolne są przyjąć.
Maria Lademann
Rycerz Niepokalanej 12/2008, s. 334

48413